Phân tích các câu chuyện tưởng tượng về các Câu hỏi Quốc tịch ở Mẫu 2020 Điều tra dân số

CÂU CHUYỆN #1: Hiến pháp nói rằng chỉ được tính trên các công dân

Điều này không đúng. Hiến Pháp Hoa Kỳ yêu cầu điều tra dân số mười năm một lần mọi người dân sống trên đất nước cho mục đích phân bổ số ghế trong Hạ Viện Hoa Kỳ (Điều 1, phần 2, khoản 3) trong các tiểu bang. Hiến pháp yêu cầu minh bạch rằng một “Danh sách thật” của “tất cả mọi người, ” đặt lên chính phủ liên bang nghĩa vụ tính “số dân trong mỗi Tiểu bang”. Chính quyền Dân chủ và Cộng hòa, thông qua Bộ Tư pháp (DOJ), đã xác nhận rõ ràng rằng Hiến Pháp yêu cầu tính toán toàn bộ số dân sống trong lãnh thổ Hoa Kỳ vào Ngày Điều tra dân số, dựa vào tình trạng quốc tịch.

Hơn nữa, ở Bản sửa đổi lần 14, Quốc hội bác bỏ các đề nghị bố trí các ghế trong Hạ viện chỉ dựa trên số dân được đi bầu, hơn là tổng số dân. Quyết định của Tòa án Tối cao phê chuẩn sự bảo đảm của Bản sửa đổi lần 14 về sự đại diện công bằng yêu cầu rằng các quận thuộc quốc hội có số dân đều nhau, cho nên điều tra dân số cũng được dùng để vẽ các đường biên của các quận. Các viên chức nhà nước cũng dựa trên số dân để vẽ nên đường biên các tiểu bang và các quận bầu cử địa phương.